அனைத்து 3 செலான் வங்கி கடன் அட்டைகள்
Seylan Bank Platinum Card

உங்களுக்கு அதிகம் விருப்பத் தெரிவாகக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  65,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Seylan Bank Gold Card

நாளாந்த கொள்வனவுகளுக்கு ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  20,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,250/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Seylan Bank Freedom

உங்களுக்கு அதிகம் விருப்பத் தெரிவாகக்கூடியதும் அதிக சுதத்திரத்தினைத் தரத்தக்க கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  Free

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!