• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • All year round ‘Cash Back’ with ‘Real Deal’ benefit
 • Emergency Accident/ Medical Expenses/ Evacuation & Repatriation USD 50,000
Leisure
8/10
Insurance
8/10
Shopping
8/10
Groceries
8/10
Travel
8/10

Leisure

 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Insurance

 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Shopping

 • Enjoy Cash Back along with the Real Deals with selected merchants
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Groceries

 • Enjoy Cash Back along with the Real Deals in selected supermarket
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Travel

 • Emergency Accident/ Medical Expenses/ Evacuation & Repatriation USD 50,000
 • Dental upto USD 250
 • Accidental Death and Dismemberment (Common Carrier Only) upto USD 50,000
 • Accidental Death and Dismemberment upto USD 50,000
 • Baggage Loss upto USD 1,000
 • Loss of Passport upto USD 250
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

வேறு நன்மைகள்

 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • American Express Selects®
  • Sampath Bank Everyday Credit Cardmember now you can enjoy a host of privileges with an exciting selection of year-round offers and savings.
 • Real Deals Everyday
  • You are eligible to enjoy great Real Deals throughout the year at a range of retail shops varying from clothing, supermarket goods, electronics and even healthcare
 • Cash Back
  • Enjoy Life’s Pleasures EverydayEveryday ‘Cash Back’ of up to 1%
 • Gas நன்மைகள்
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card
 • Dining நன்மைகள்
  • Special privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

2,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

500/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.5% or Min Rs. 50/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!