• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  250,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 100,000 USD.
 • Lowest interest rate as low as 18.5%
 • Cash back offers and total bill wipe outs.
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops
Shopping
8/10
Leisure
7.5/10
Travel
7.5/10
Dining
7.5/10
Automobile
6.5/10

Shopping

 • Flexible installment shopping plan
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops

Travel

 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 100,000 USD.
 • Emergency Accident/Medical Expenses/Evacuation and Repatriation upto 100,000 USD.
 • Dental expense upto 150 USD.
 • Loss of Baggage insurance upto 2,000 USD.
 • Legal Fee – Wrongful arrest upto 15,000 USD.

Dining

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected Restaurants & Pubs

வேறு நன்மைகள்

 • Installment Payment Scheme
  • Installment Plan is available for minimum LKR 20,000
  • For 3 months scheme - Interest rate at 2.25%
  • For 6 months scheme - Interest rate at 3.75%
  • For 9 months scheme - Interest rate at 5.50%
  • For 12 months scheme - Interest rate at 7.00%
 • Groceries நன்மைகள்
  • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected super markets.

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

250,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

5,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

2,500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

1,500/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

500,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

150/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

500/=

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

750/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

750/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!