• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  இலவசம்

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Transfer your other bank card balance to DFCC credit Card and enjoy Greater savings
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide.
Dining
7.5/10
Insurance
6.5/10
Leisure
5.5/10
Groceries
5.5/10
Shopping
5/10

Leisure

 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with any of the participating airport lounges worldwide.

வேறு நன்மைகள்

 • Brand
  • Gives you recognition as a DFCC premier customer and a host of exclusive offers at a wide range of merchant outlets
 • Travel நன்மைகள்
  • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

500,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 5,000,000/=

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!