• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  20,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  400/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
Dining
7.5/10
Groceries
7/10
Insurance
6.5/10
Shopping
6/10
Leisure
5.5/10

வேறு நன்மைகள்

 • Discount
  • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Loan on Card
  • Now you can get cash up to 75% of your credit Limit and simply pay it instalment plans up to 24 months at the lowest rates in the market.
 • Supplementary
  • Supplementary Cards for your immediate family members (maximum of up to 6 supplementary cards)

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

20,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

1,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

400/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

750/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

100,000/=

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

500/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

500/=

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

500/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!