• අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  නිදහස්

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 360° Rewards Points
 • Travel Insurance Benefits upto USD 100,000
 • Flexibility with truly 0% interest payment plans
Leisure
7/10
Shopping
7/10
Dining
7/10
Education
6.5/10
Insurance
6.5/10

Leisure

 • Enjoy exclusive offers on lodging golf transportation and airport services worldwide
 • Complementary Hilton Honorsâ„¢ Gold Membership upon completing four stays or eight nights
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Shopping

 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Dining

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Education

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Insurance

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Reward Points
  • 360° Rewards Points
  • Earn 1 point for every Rs. 100 spent
  • Points can be redeemed in multiples of 2,500 or 5,000.
 • Cash Advances
  • Enjoy no-frills, easy loan facility just using your Standard Chartered Credit Card with Loan on Card.
  • Settle other Credit Card payments with your Standard Chartered Credit Card with Credit Ease.
  • Minimum transaction value: Rs. 10,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
  • Select to repay the transaction in equal monthly instalments with a one off processing fee.
  • Available tenors will be 3, 6 and 12 and the applicable one off processing fee will be 5% and 6% and 10.5%.
 • Balance Transfer
  • Maximum loan amount: up to 70% of the available balance on your Credit Card
 • Easy Pay
  • With Easy Pay, you can enjoy the flexibility of selecting to repay your Banquet and Medical trasactions in equal monthly installments at preferantial rates
  • Minimum transaction value: Rs. 25,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
  • Select to repay the transaction in equal monthly instalments with a one off processing fee.
  • Available tenors will be 3, 6, 12 and 24 and the applicable one off processing fee will be 4%, 5.75%, 10.50% and 17.50% respectively.
 • Travel ප්‍රතිලාබ
  • Personal Accident Insurance upto USD 100,000
  • Travel Medical Insurance including Repatriation upto USD 60,000
  • Common Carrier Baggage Loss upto USD 2,000
  • Enjoy access to over 700 VIP lounges in more than 120 countries with complimentary refreshments and snacks Internet and conference space etc
  • When you purchase your airfare or a travel package with your Standard Chartered Credit Card it will be treated like a cash payment and no surcharge will be applicable.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

200,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 2,000,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

900

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!