• අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,250/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Wide range of discounts for Holiday Restauents
 • 20% discount for Arpico Supercentre
Travel
7/10
Leisure
7/10
Insurance
7/10
Groceries
7/10
Shopping
7/10

Travel

 • Travel overseas on 12 month Interest Free instalment plan

Leisure

 • Wide range of discounts for Holiday Restauents, Resorts & Spa

Groceries

 • 20% discount for Arpico Supercentre

Shopping

 • 0% Interest free Instalment Schemes

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Fuel Surcharge
  • Fuel Surcharge 2%.
 • SMS Alertz
  • SMS alert is generated free of charge after each transaction to ensure high security when using Seylan Credit Card.
 • Cash Advances
  • Seylan Express Cash facilitate up to 75% of your available credit limit and payback in up to 6,12 or 24 monthly installments at a nominal handling fee
 • Dining ප්‍රතිලාබ
  • Wide range of discounts for Restauents

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

20,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,250/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

1,250/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

200,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

1,000/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

200/=

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

1,000.00/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

750

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

4% or 700.00/= (which ever is higher)

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!