• අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders even if you do not purchase air tickets with their Credit Cards.
Travel
6.5/10
Leisure
6.5/10
Insurance
6.5/10
Groceries
6.5/10
Shopping
6.5/10

Travel

 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders even if you do not purchase air tickets with their Credit Cards.
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Leisure

 • Great deals from leading Restaurants and Resorts
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Insurance

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Groceries

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Shopping

 • Offers valid locally and internationally.
 • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs.
 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • Own Payment Due Dates
  • You are able to select your own payment due date. This makes things so convenient.
 • Easy Payment Scheme
  • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs
 • Free Service
  • Value added services with no extra charge; free copies of statements no charge for limit enhance
 • Dining ප්‍රතිලාබ
  • Special international privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels
 • Gas ප්‍රතිලාබ
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

30,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

1,250/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

750/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

300/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

60,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

600

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3.5% or Min Rs. 50/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!