• අවම මාසික ආදායම

  100,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  6,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • A world of privileged accesses
 • No additional charges other than interest will be levied
 • Attractive deals and discounts in Restaurants & Dining
Travel
8.5/10
Groceries
7.5/10
Shopping
6.5/10
Leisure
6.5/10
Dining
6.5/10

Travel

 • Special offers from South Africa
 • Priceless Singapore Offers
 • Starwood Preferred Guest
 • Hertz Car Rental
 • PABC Promo Agreement for Beach Botique
 • Exclusive tour packages from Overland tours
 • 15% Savings on Bangkok tour packages at Savari Travels (Pvt) Ltd
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Retail
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Shopping

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Leisure

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • No Additional Charges
  • No additional charges other than interest will be levied

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

100,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

6,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

2,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 1,000,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

0

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

0

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3% of the Advance amount

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!