• අවම මාසික ආදායම

  25,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • No Joining fee
 • Low interest rate of 21.75% p.a
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Attractive deals and discounts in Restaurants & Dining
Groceries
7/10
Dining
6/10
Shopping
6/10
Travel
6/10
Leisure
6/10

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Shopping

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Travel

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Leisure

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Low Interest Rate
  • Low interest rate of 21.75% p.a
 • Cash Advances
  • ATM cash advances through Citrus ATM network worldwide
 • Balance Transfer
  • Transfer other bank credit card balances without additional charges

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

25,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

100,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

750/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

600

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3% of the Advance amount

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!