• අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 50,000 USD.
 • Lowest interest rate as low as 18.5%
 • Cash back offers and total bill wipe outs.
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops
Shopping
7.5/10
Leisure
7/10
Dining
7/10
Travel
7/10
Automobile
6/10

Shopping

 • Flexible installment shopping plan
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops

Dining

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected Restaurants & Pubs

Travel

 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 50,000 USD.
 • Emergency Accident/Medical Expenses/Evacuation and Repatriation upto 50,000 USD.
 • Dental expense upto 150 USD.
 • Loss of Baggage insurance upto 1,500 USD.
 • Legal Fee – Wrongful arrest upto 10,000 USD.

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Installment Payment Scheme
  • Installment Plan is available for minimum LKR 20,000
  • For 3 months scheme - Interest rate at 2.25%
  • For 6 months scheme - Interest rate at 3.75%
  • For 9 months scheme - Interest rate at 5.50%
  • For 12 months scheme - Interest rate at 7.00%
 • Groceries ප්‍රතිලාබ
  • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected super markets.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

20,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

750/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

1,000/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

50,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

150/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

350/=

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

750/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

750/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!