• අවම මාසික ආදායම

  250,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 100,000 USD.
 • Lowest interest rate as low as 18.5%
 • Cash back offers and total bill wipe outs.
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops
Shopping
8/10
Leisure
7.5/10
Travel
7.5/10
Dining
7.5/10
Automobile
6.5/10

Shopping

 • Flexible installment shopping plan
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops

Travel

 • Personal Liability or Accident – Death and dismemberment upto 100,000 USD.
 • Emergency Accident/Medical Expenses/Evacuation and Repatriation upto 100,000 USD.
 • Dental expense upto 150 USD.
 • Loss of Baggage insurance upto 2,000 USD.
 • Legal Fee – Wrongful arrest upto 15,000 USD.

Dining

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected Restaurants & Pubs

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Installment Payment Scheme
  • Installment Plan is available for minimum LKR 20,000
  • For 3 months scheme - Interest rate at 2.25%
  • For 6 months scheme - Interest rate at 3.75%
  • For 9 months scheme - Interest rate at 5.50%
  • For 12 months scheme - Interest rate at 7.00%
 • Groceries ප්‍රතිලාබ
  • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected super markets.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

250,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

5,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

2,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

2,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

1,500/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

500,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

150/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

500/=

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

750/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

750/=

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!