• අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Exclusive prestige services and special discounts
 • Exclusive services prestige and special discounts
 • Fully insured during Travelling abroad
 • 0% Easy Payment Plans
 • Personal Insurance Cover upto 500,000 USD
Travel
9.5/10
Leisure
9/10
Shopping
8/10
Groceries
6.5/10
Dining
6.5/10

Travel

 • The FlySmiles redemption program is available only for HNB Infinite cardholders. The points accumulated for each cardholder (Rs.100 spent = 1 point = 1 FlySmiles)
 • Fully insured during Travelling abroad who purchase tickets for foreign travel using their HNB credit card
 • Personal Accidence upto 500,000 USD
 • Emergency Medical Expenses upto 750,00 USD
 • Dental Treatment upto 250 USD
 • Lost of Passport upto 200 USD
 • Loss of Baggage upto 1750 USD
 • Repatriation of Mortal remains upto 7,000 USD
 • Financial Emergency upto 200 USD

Leisure

 • Exclusive prestige services and special discounts at selected resorts
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Shopping

 • 0% Easy Payment Plans
 • Royalty points with every purchase. Utilise these points to get frequent flyer rewards purchasing air tickets upgrade & lounge facilities

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Cash Advances
  • Get cash withdrawals of up to 75% of the credit card limit from any ATM

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

500,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

5,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 2,000,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

500/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

750

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

Local - 3% + Rs.100/=; International 3% + Rs.200/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!