அனைத்து 8 ஸ்ரன்டற் சாட்டட் வங்கி கடன் அட்டைகள்
Visa Infinite Credit Card

முன்னுரிமையான வாடிக்கையாளருக்கு விசேட சலுகைகளை அள்ளிவழங்கும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  200,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  Free

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Visa Signature Credit Card

உங்கள் வாழ்க்கை தரம் மற்றவர்களிலும் பார்க்க மேற்பட்டதாக மாற்றக்கூடிய ஒரு கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  200,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Master Platinum Credit Card

மதிப்பிடமுடியாத சந்தர்பங்களை அள்ளிவழங்கும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Visa Platinum Privilege Credit Card

முழுமையான வாழ்க்கையினை வாழ்வதற்கு ஏற்றதான கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

SriLankan Airlines Standard Chartered Platinum Card

இரண்டு மடங்கான அனுகூலத்தினை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  8,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

The Arpico Privilege Platinum Card

நாளாந்த கொள்வனவுகளில் சிறந்த சேமிப்பினை பெற்றுக்கொள்ள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

The Arpico Privilege Gold Card

நாளாந்த கொள்வனவுகளில் சிறந்த சேமிப்பினை பெற்றுக்கொள்ள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Standard Chartered Gold Card

வெற்றிக்கான பாதையினை நோக்கி நீங்கள் செல்ல அதற்கான முன்னுரிமையை தரக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!