• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  65,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,750/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Wide range of discounts for Holiday Restauents
 • 20% discount for Arpico Supercentre
Travel
8/10
Leisure
8/10
Insurance
8/10
Groceries
8/10
Shopping
8/10

Travel

 • Travel overseas on 12 month Interest Free instalment plan

Leisure

 • Wide range of discounts for Holiday Restauents, Resorts & Spa

Groceries

 • 20% discount for Arpico Supercentre

Shopping

 • 0% Interest free Instalment Schemes

வேறு நன்மைகள்

 • Fuel Surcharge
  • Fuel Surcharge 2%.
 • SMS Alertz
  • SMS alert is generated free of charge after each transaction to ensure high security when using Seylan Credit Card.
 • Cash Advances
  • Seylan Express Cash facilitate up to 75% of your available credit limit and payback in up to 6,12 or 24 monthly installments at a nominal handling fee
 • Dining நன்மைகள்
  • Wide range of discounts for Restauents

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

65,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

3,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

2,750/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

3,500/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

2,750/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 200,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

1,000/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

200/=

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

1,000.00/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3% or 500.00/= (which ever is higher)

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!