• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  இலவசம்

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Wide range of discounts for Holiday Restauents
 • 20% discount for Arpico Supercentre
Travel
7.5/10
Leisure
7.5/10
Insurance
7.5/10
Groceries
7.5/10
Shopping
7.5/10

Travel

 • Travel overseas on 12 month Interest Free instalment plan

Leisure

 • Wide range of discounts for Holiday Restauents, Resorts & Spa

Groceries

 • 20% discount for Arpico Supercentre

வேறு நன்மைகள்

 • Fuel Surcharge
  • Fuel Surcharge 2%.
 • SMS Alertz
  • SMS alert is generated free of charge after each transaction to ensure high security when using Seylan Credit Card.
 • Maintenance Charge
  • The Freedom Card has a spend commitment of Rs.10000/= per month. If spend commitment is not met a maintenance charge of Rs.500/= will be recovered for that month.
 • Dining நன்மைகள்
  • Wide range of discounts for Restauents

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 50,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

1,000/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

200/=

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

1,000.00/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!