• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
Travel
7.5/10
Leisure
7.5/10
Insurance
7.5/10
Groceries
7.5/10
Shopping
7.5/10

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

2,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

1,000/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

900/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

100,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.5% or Min Rs. 50/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!