• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  160,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Excellent card for working and leisure facilities
 • Amazing Ultramiles Reward programe
 • Priority pass membership. Gain access to over 700 VIP lounges in more than 120 countries and 400 cities worldwide
 • Sampath Concierge Service for Flowers, Cake Shop, Hampers, Chocolates and Fruit Baskets through kapruka.com
Travel
10/10
Leisure
8.5/10
Insurance
8.5/10
Groceries
8.5/10
Shopping
8.5/10

Travel

 • For every Rs.100/= for local - on travel and dining - 2 Ultramiles
 • For every Rs.100/= spent for overseas - on travel and dining - 4 Ultramiles
 • Accelerated Airline and Travel Partners with Srilankan Airlines
 • Accident and Sickness Medical expense benefit limited up to USD 150,000
 • Dental Service upto USD 300
 • Accident Death and Dismemberment upto USD 250,000
 • Baggage Loss upto USD 1,500
 • Lost of Passport USD 500
 • Earn Ultramiles Points and spend with delight.
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®

Leisure

 • Privileged access to over 70 US Airport VIP Lounges
 • Excellent working and leisure facilities
 • Priority pass membership. Gain access to over 700 VIP lounges in more than 120 countries and 400 cities worldwide
 • Earn Ultramiles Points and spend with delight.
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®

Insurance

 • Earn Ultramiles Points and spend with delight.
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®

Groceries

 • Earn Ultramiles Points and spend with delight.
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®

Shopping

 • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs.
 • Exclusive offers valid locally and internationally.
 • Sampath Concierge Service for Flowers, Cake Shop, Hampers, Chocolates and Fruit Baskets through kapruka.com
 • Earn Ultramiles Points and spend with delight.
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®

வேறு நன்மைகள்

 • Reward Points
  • Get you with 5,000 complimentary Ultramiles upon activation
  • For every Rs.100/= spent locally - 1 Ultramile
  • For every Rs.100/= spent overseas - 2 Ultramiles
  • For every Rs.100/= for local - on travel and dining - 2 Ultramiles
  • Earn 5 Ultramiles for every Rs. 100/- spent at our Accelerated Airline and Travel Partners
  • For every Rs.100/= spent for overseas - on travel and dining - 4 Ultramiles
 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • Gas நன்மைகள்
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card
 • Dining நன்மைகள்
  • Special international privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels
  • For every Rs.100/= for local - on travel and dining - 2 Ultramiles
  • For every Rs.100/= spent for overseas - on travel and dining - 4 Ultramiles

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

160,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

7,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

5,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 2,000,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.00%

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!