அனைத்து 19 சம்பத் வங்கி கடன் அட்டைகள்
St. Thomas College Old Boys Association Visa Platinum Credit Card

St. Thomas கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள பிளாட்னம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  85,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

St. Thomas College Old Boys Association Visa Gold Credit Card

St. Thomas கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Ananda College Old Boys Association Visa Standard Credit Card

Ananda கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கடனட்டை

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Ananda College Old Boys Association Visa Gold Credit Card

Ananda கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கோல்ட் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Royal College Union MasterCard Standard Credit Card

Royal கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Royal College Union MasterCard Platinum Credit Card

Royal கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள பிளாட்னம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  85,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Trinity College Old Boys Association Visa Standard Credit Cards

Trinity கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Trinity College Old Boys Association Visa Platinum Credit Cards

Trinity கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள பிளாட்னம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  85,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Bar Association of Sri Lanka Visa Gold Credit Card

Bar Association சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Bar Association of Sri Lanka Visa Platinum Card

Bar Association சங்க உறுப்பினர்களுக்கான அடையாள பிளாட்னம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  85,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank Visa Classic Card

முதல்தரம் கடனட்டை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஏற்றதும் செலவுகளை நிதானித்து செய்பவர்களுக்கும் ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank MasterCard Classic Card

முதல்தரம் கடனட்டை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஏற்றதும் செலவுகளை நிதானித்து செய்பவர்களுக்கும் ஏற்ற மாஸ்டர்காட் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank Visa Gold Card

உங்களின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank MasterCard Gold Card

உங்களின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank Platinum Card

உலகளாவிய ரீதியில் அனுகூலங்களையும் சிறப்பு சலுகைகளையும் அனுபவித்திட சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  85,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank Signature Card

உயர்ந்த வெகுமதிகளையும் அனுகூலத்தினை அனுபதித்திட சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  160,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Sampath Bank Infinite Card

உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்களை மீறிய அனுகூலத்தினையும் சிறப்புக்களையும் தரவல்ல கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  200,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

American Express® Platinum Ultramiles Credit Card

உலகத்தினை உங்கள் கைகளில் கொண்டு வந்து தரத்தக்க கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  160,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

American Express® Everyday Credit Card

செலவுசெய்யும் பொழுதே சேமிக்க உதவிடும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 6th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!