அனைத்து 5 NDB வங்கி கடன் அட்டைகள்
NDB Silve Credit Card

அறிவார்ந்தமாக செலவு செய்பவர்களுக்கு NDB Good Life™ கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  20,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

NDB Gold Credit Card

இப்பொழுது வாங்கி பின்னர் காசு செலுத்தத்தக்க வசதியினை தரவல்ல NDB Good Life™ கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

NDB Platinum Credit Card

இப்பொழுது வாங்கி பின்னர் காசு செலுத்தத்தக்க வசதியினை தரவல்ல NDB Good Life™ கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  150,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

NDB Signature Credit Card

NDB Good Life™ கடனட்டை உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு தனித்துவமான அடையாளம்.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  250,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

NDB Infinite Credit Card

NDB Good Life™ உங்கள் கனவுகளை நியமாக்கத்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  400,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  6,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!