• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Enjoy special discounts at selected merchant locations
 • Fully insured during Travelling abroad
 • 0% Easy Payment Plans
Travel
7.5/10
Leisure
7.5/10
Shopping
7/10
Groceries
6/10
Dining
6/10

Travel

 • Fully insured during Travelling abroad who purchase tickets for foreign travel using their HNB credit card
 • Personal Accidence upto 120,000 USD
 • Personal Accidence upto 120,000 USD
 • Emergency Medical Expenses upto 60,000 USD
 • Dental Treatment upto 250 USD
 • Lost of Passport upto 200 USD
 • Loss of Baggage upto 1,750 USD
 • Repatriation of Mortal remains upto 7,000 USD
 • Financial Emergency upto 200 USD

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Shopping

 • 0% Easy Payment Plans
 • Discounts from exclusive restaurants best hotels

வேறு நன்மைகள்

 • Contribution towards AAT
  • An incentive of 0.1% per transaction through the HNB AAT Affinity card is given to AATSL

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

500,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

500/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

500/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

Local - 3% + Rs.100/=; International 3% + Rs.200/=

Rates last updated April 5th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!