அனைத்து 14 ஹற்றன் நசெனல் வங்கி கடன் அட்டைகள்
HNB Visa Classic Card

அறிவார்ந்த தனித்துவமான நபர்களுக்கு சிறப்பான வாழ்க்கையினை வழங்கவல்ல கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Master Card Regular

அறிவார்ந்த தனித்துவமான நபர்களுக்கு சிறப்பான வாழ்க்கையினை வழங்கவல்ல கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Visa Gold Card

தனித்துவமான வேவைகளுக்கு ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Master Card Gold

தனித்துவமான வேவைகளுக்கு ஏற்ற கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Visa Platinum Card

இன்னும் ஓர் உலகத்தின் வசதிகளை உங்களுக்கு தரக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  125,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Visa Signature Card

உங்களின் சாதனைகளுக்கான அடையாளமாக விசேட பிரத்தியேக கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  375,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Visa Infinite Card

உலகின் அனைத்தினையும் விசேடமாக உங்களுக்கு தரவல்ல முடிவில்லா கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB AAT Affinity Card

AAT சங்க உறுப்பினர்களுக்கான விசேட கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Royal College RCU Affinity-Platinum Card

றோயல் கல்லூரி சங்க உறுப்பினர்களுக்கான பிளாடினம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB Royal College RCU Affinity-Signature Card

றோயல் கல்லூரி சங்க உறுப்பினர்களுக்கான விசேட பிரத்தியேக கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  125,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB CA Affinity-Platinum Card

பட்டய கணக்காளர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான பிளாடினம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB CA Affinity-Signature Card

பட்டய கணக்காளர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான விசேட பிரத்தியேக கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  125,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB FAU Affinity-Platinum Card

FAU சங்க உறுப்பினர்களுக்கான பிளாடினம் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HNB FAU Affinity-Signature Card

FAU சங்க உறுப்பினர்களுக்கான விசேட பிரத்தியேக கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  125,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!