அனைத்து 3 கொமேசல் வங்கி கடன் அட்டைகள்
Commercial Bank Classic Card

நாளாந்தப் பாவனைக்கான தரமான கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Commercial Bank Gold Card

பொன்னான சந்தர்பம் இந்தக் கடனட்டை ஊடாக உருவாகிடும்.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  25,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,250/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Commercial Bank Platinum Card

மிகச் சிறந்த சலுகைகளை அனுபவித்திட இந்தக் கடனட்டையினை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  100,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!