• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=
 • Free Life Insurance or Permanent Disability Cover upto Rs. 100,000/=
Shopping
7.5/10
Leisure
7/10
Travel
7/10
Groceries
6.5/10
Dining
6/10

Shopping

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Travel

 • Free Lost Baggage Insurance Cover
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Groceries

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Dining

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

வேறு நன்மைகள்

 • Cash Advances
  • Cash advances through BOC extensive ATM network and linked Visa/MasterCard Global ATM network
  • 50% Cash Advance in an emergency
 • Easy Payment Scheme
  • Interest Free Easy Payment Scheme
 • Additional Card
  • Additional card can be obtained for a lower limit for the following purposes. (1). For online purchases (2) For loved ones
 • Health நன்மைகள்
  • Additional Limit enhancement for emergency hospitalization
 • Insurance நன்மைகள்
  • Free Life Insurance or Permanent Disability Cover upto Rs. 100,000/=

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

15,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

750/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

1,200/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 50,000.00/=

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

500/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

250/=

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

600/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.5% or Min Rs. 300/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!