அனைத்து 9 இலங்கை வங்கி கடன் அட்டைகள்
BOC Visa Platinum Credit Card

உயர் நிகர மதிப்பு பெறக்கூடிய மிகக்சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Master Titanium Card

உயர் நிகர மதிப்பு பெறக்கூடிய மிகக்சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Visa Gold Card

உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகக்சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Master Gold Card

உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகக்சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Visa Classic Card

சராசரி வருமானம் பெறுபவர்களுக்கு சிறந்த சலுகைகளை தந்திடக் கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Master Standard Card

சராசரி வருமானம் பெறுபவர்களுக்கு சிறந்த சலுகைகளை தந்திடக் கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC FLEXI Card

3 வருடங்களுக்கு ரூ 100,000 மேற்பட்ட நிலையான வைப்பினை கொண்ட வாடிக்கையாளருக்கான விசேட கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  200/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  200/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Affinity Card - Chartered Accountants

பட்டய கணக்காளர்களுக்கான சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

BOC Affinity Card - GMOA

பொது மருத்துவ அலுவலர்கள் சங்க உறுப்பினர்களுக்கான சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  15,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!