• අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  7,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 360° Rewards Points
 • Travel Insurance Benefits upto USD 100,000
 • Enjoy Zero Surcharge on airfare and travel packages at our partner travel establishments coupled with complimentary travel insurance.
Leisure
7/10
Shopping
6.5/10
Education
6.5/10
Dining
6/10
Travel
6/10

Leisure

 • Enjoy exclusive offers on lodging golf transportation and airport services worldwide
 • Enjoy exclusive offers on lodging golf transportation and airport services worldwide
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Shopping

 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Education

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Dining

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Travel

 • Personal Accident Insurance upto USD 100,000
 • Travel Medical Insurance including Repatriation upto USD 60,000
 • When you purchase your airfare or a travel package with your Standard Chartered Credit Card it will be treated like a cash payment and no surcharge will be applicable.
 • Common Carrier Baggage Loss upto USD 2,000
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Reward Points
  • 360° Rewards Points
  • Earn 1 point for every Rs. 100 spent
  • Points can be redeemed in multiples of 2,500 or 5,000.
 • Cash Advances
  • Enjoy no-frills, easy loan facility just using your Standard Chartered Credit Card with Loan on Card.
  • Settle other Credit Card payments with your Standard Chartered Credit Card with Credit Ease.
  • Minimum transaction value: Rs. 10,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
  • Select to repay the transaction in equal monthly instalments with a one off processing fee.
  • Available tenors will be 3, 6 and 12 and the applicable one off processing fee will be 5% and 6% and 10.5%.
 • Balance Transfer
  • Maximum loan amount: up to 70% of the available balance on your Credit Card
 • Easy Pay
  • With Easy Pay, you can enjoy the flexibility of selecting to repay your Banquet and Medical trasactions in equal monthly installments at preferantial rates
  • Minimum transaction value: Rs. 25,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
  • Select to repay the transaction in equal monthly instalments with a one off processing fee.
  • Available tenors will be 3, 6, 12 and 24 and the applicable one off processing fee will be 4%, 5.75%, 10.50% and 17.50% respectively.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

200,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

7,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

3,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

500/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

900

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!