• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  8,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally
 • A complimentary Air Ticket for your companion at a discounted redemption rate upon meeting the required spend criteria.
 • Travel Insurance Benefits upto USD 100,000
Travel
7.5/10
Leisure
6.5/10
Shopping
6.5/10
Education
6.5/10
Dining
6/10

Travel

 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally
 • A complimentary Air Ticket for your companion at a discounted redemption rate upon meeting the required spend criteria.
 • Enjoy up to 5,000 Bonus FlySmiLes miles on balance transfers and 2,000 Bonus FlySmiLes miles when you apply online
 • Enjoy benefits such as lounge access excess baggage Priority check-in and much more
 • Enjoy exclusive offers on lodging golf transportation and airport services worldwide
 • Enjoy around-the-clock access to the Visa Platinum Concierge and get assistance for any travel and other emergency assistance services absolutely free.
 • Enjoy up to 15% savings on the Yq meet & assist service and have the convenience of fast track immigration at over 280 International airports.
 • Personal Accident Insurance upto USD 100,000
 • Travel Medical Insurance including Repatriation upto USD 60,000
 • Common Carrier Baggage Loss upto USD 2,000
 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally

Leisure

 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally

Shopping

 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally

Education

 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally

Dining

 • Earn 2 FlySmiLes miles for every Rs. 100 spent overseas and Earn 1 FlySmiLes mile for every Rs. 100 spent locally

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Cash Advances
  • Settle other Credit Card payments with your Standard Chartered Credit Card with Credit Ease.
  • Minimum transaction value: Rs. 10,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
  • Enjoy no-frills, easy loan facility just using your Standard Chartered Credit Card with Loan on Card.
 • Balance Transfer
  • Maximum loan amount: up to 70% of the available balance on your Credit Card
  • Enjoy up to 5,000 Bonus FlySmiLes miles on balance transfers and 2,000 Bonus FlySmiLes miles when you apply online
 • Pay by Phone
  • Pick up the phone and pay all your routine bills, even transfer funds and remit money. It`s that easy!

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

8,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

900

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!