• අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Enjoy Zero Surcharge on airfare and travel packages.
 • 360° Rewards Points
 • Travel Insurance Benefits upto USD 100,000
Leisure
6.5/10
Education
6.5/10
Shopping
6.5/10
Dining
6/10
Insurance
6/10

Leisure

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Education

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Shopping

 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Dining

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

Insurance

 • Earn 1 point for every Rs. 100 spent

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Reward Points
  • Earn 1 point for every Rs. 100 spent
  • Points can be redeemed in multiples of 2,500 or 5,000.
  • 360° Rewards Points
 • Cash Advances
  • Enjoy no-frills, easy loan facility just using your Standard Chartered Credit Card with Loan on Card.
  • Settle other Credit Card payments with your Standard Chartered Credit Card with Credit Ease.
  • Minimum transaction value: Rs. 10,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
 • Balance Transfer
  • Maximum loan amount: up to 70% of the available balance on your Credit Card
 • Travel ප්‍රතිලාබ
  • Personal Accident Insurance upto USD 100,000
  • Travel Medical Insurance including Repatriation upto USD 60,000
  • Common Carrier Baggage Loss upto USD 2,000

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

30,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

500/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

900

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!