බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 8 ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
Visa Infinite Credit Card

ප්‍රමුඛතාවයෙන් යුත් සේවාලාභීන් සඳහා ආරාධනා පත්‍රයක් මත පමණක් පිරිනැමූ ක්‍රෙඩිට් කාඞ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  Free

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Visa Signature Credit Card

මෙම කාඩ්පත ඔබට දැරිය හැකි ජීවන රටාවක් ලබා දෙමින් අන් අය අතර ඔබව ඉහලින් තබයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  7,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Master Platinum Credit Card

ඔබට අවස්ථාවන් රාශියක් මෙමගින් අත් වේ .

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Visa Platinum Privilege Credit Card

පුර්ණ දිවියකට මෙමගින් අවස්ථාව සැලසේ.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

SriLankan Airlines Standard Chartered Platinum Card

ප්‍රතිලාබ දෙගුණයක් ලබා දෙන එකම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  8,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

The Arpico Privilege Platinum Card

එදිනෙදා සිල්ලර මිල දී ගැනීමේ දී මෙම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත බාවිතා කර ඉතිරි කරන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

The Arpico Privilege Gold Card

එදිනෙදා සිල්ලර මිල දී ගැනීමේ දී මෙම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත බාවිතා කර ඉතිරි කරන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Standard Chartered Gold Card

වරප්‍රසද බහුල මෙමෙ කාඩ්පත බාවිතා කර ඔබගේ සාර්ථකත්වය බුක්ති විදින්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!