බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 3 සෙලාන් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
Seylan Bank Platinum Card

ඔබ වඩාත්ම කැමති කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  65,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Seylan Bank Gold Card

එදිනෙදා මිලදී ගැනීම් සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්.

 • අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,250/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Seylan Bank Freedom

ඔබ වඩාත්ම මනාපයක් දක්වන ෆ්‍රීඩම් සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  Free

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!