• අවම මාසික ආදායම

  160,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • High spending power with a minimum credit limit of LKR. 650,000/=
 • Overseas Travel Insurance Cover upto USD 250,000/=
 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders
 • Priority pass membership. Gain access to over 700 VIP lounges in more than 120 countries and 400 cities worldwide
Leisure
8.5/10
Travel
8.5/10
Insurance
8.5/10
Shopping
8.5/10
Groceries
8.5/10

Leisure

 • Great deals from leading Restaurants and Resorts
 • Special international privileges at golf clubs around the world
 • Access to VISA Concierge Service.
 • Special international privileges at exclusive retail outlets restaurants hotels
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Travel

 • Life Insurance Cover up to LKR 1.5 million for a nominal premium of LKR 1,400/= p.a
 • Overseas Travel Insurance Cover up to USD 100,000/=
 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders even if you do not purchase air tickets with their Credit Cards.
 • Accident and Sickness Medical expense benefit limited up to USD 150,000
 • Dental Service upto USD 300
 • Accident Death and Dismemberment upto USD 250,000
 • Baggage Loss upto USD 1,500
 • Lost of Passport USD 500
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Insurance

 • Eligible for Life Insurance
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Shopping

 • Exclusive offers valid locally and internationally.
 • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs.
 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Groceries

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Emergency Cash Assistance
  • Emergency travel assistance (Cash advances, Card Replacement, Travel Assistance).
 • Easy Payment Scheme
  • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs
 • Charges
  • SampathCards levy only 04 charges, which include Card Fees, Cash Advance Fee, Late Payment Fee and Interest. Moreover, Sampath Infinite, Signature and Platinum cardholders are free of the Late Payment Fee, which means you are levied only 3 charges in all.
 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • Own Payment Due Dates
  • You are able to select your own payment due date. This makes things so convenient.
 • Gas ප්‍රතිලාබ
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card
 • Dining ප්‍රතිලාබ
  • Special international privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

160,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

5,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 650,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

0

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3.00%

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!