• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • All year round ‘Cash Back’ with ‘Real Deal’ benefit
 • Emergency Accident/ Medical Expenses/ Evacuation & Repatriation USD 50,000
Leisure
8/10
Insurance
8/10
Shopping
8/10
Groceries
8/10
Travel
8/10

Leisure

 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Insurance

 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Shopping

 • Enjoy Cash Back along with the Real Deals with selected merchants
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Groceries

 • Enjoy Cash Back along with the Real Deals in selected supermarket
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

Travel

 • Emergency Accident/ Medical Expenses/ Evacuation & Repatriation USD 50,000
 • Dental upto USD 250
 • Accidental Death and Dismemberment (Common Carrier Only) upto USD 50,000
 • Accidental Death and Dismemberment upto USD 50,000
 • Baggage Loss upto USD 1,000
 • Loss of Passport upto USD 250
 • Amazing deal & discounts world wide through American Express Selects ®
 • 5% Cash Back for first 3 months & get maximum of 1% cach back every month

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • American Express Selects®
  • Sampath Bank Everyday Credit Cardmember now you can enjoy a host of privileges with an exciting selection of year-round offers and savings.
 • Real Deals Everyday
  • You are eligible to enjoy great Real Deals throughout the year at a range of retail shops varying from clothing, supermarket goods, electronics and even healthcare
 • Cash Back
  • Enjoy Life’s Pleasures EverydayEveryday ‘Cash Back’ of up to 1%
 • Gas ප්‍රතිලාබ
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card
 • Dining ප්‍රතිලාබ
  • Special privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

500/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

600

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3.5% or Min Rs. 50/=

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!