බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 19 සම්පත් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
St. Thomas College Old Boys Association Visa Platinum Credit Card

ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ප්ලැටිනම් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  85,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

St. Thomas College Old Boys Association Visa Gold Credit Card

ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ගෝල්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Ananda College Old Boys Association Visa Standard Credit Card

ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Ananda College Old Boys Association Visa Gold Credit Card

ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ගෝල්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Royal College Union MasterCard Standard Credit Card

රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Royal College Union MasterCard Platinum Credit Card

රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ප්ලැටිනම් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  85,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Trinity College Old Boys Association Visa Standard Credit Cards

ට්‍රිනිට් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Trinity College Old Boys Association Visa Platinum Credit Cards

ට්‍රිනිට් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ප්ලැටිනම් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  85,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Bar Association of Sri Lanka Visa Gold Credit Card

ශ්‍රී ලංකා BAR සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ගෝල්ඩ් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Bar Association of Sri Lanka Visa Platinum Card

ශ්‍රී ලංකා BAR සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ප්ලැටිනම් වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  85,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank Visa Classic Card

පළමු වරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කරන්නන් සහ වියදම් පිළිබද සැලකිලිමත් වන පුද්ගලයන් සඳහා පරිපුර්ණ (Ideal) වීසා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank MasterCard Classic Card

පළමු වරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කරන්නන් සහ වියදම් පිළිබද සැලකිලිමත් වන පුද්ගලයන් සඳහා පරිපුර්ණ (Ideal) මාස්ටර් කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank Visa Gold Card

ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා හා ආශාවන්ට ගැලපෙන හොඳම කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank MasterCard Gold Card

ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා හා ආශාවන්ට ගැලපෙන හොඳම කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank Platinum Card

බොහෝ ජාත්‍යන්තර වරප්‍රසාද හා ප්‍රතිලාබ සමග සක්‍රීය කර ඇත.

 • අවම මාසික ආදායම

  85,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank Signature Card

සුපිරි ත්‍යාග හා ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ගනුදෙනු කිරීමට.

 • අවම මාසික ආදායම

  160,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Sampath Bank Infinite Card

ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉක්මවා ගොස් හොඳම දේ ඔබට ලැබෙනු ඇත.

 • අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  7,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

American Express® Platinum Ultramiles Credit Card

මුළු ලොවම සුරතෙහි.

 • අවම මාසික ආදායම

  160,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  7,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

American Express® Everyday Credit Card

ඔබ වියදම් කරන අතරතුර ඉතිරි කර දෙන කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!