• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,750/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Air tickets from People’s Travels to pay in 3 installments with interest levy
 • Low interest rate for Cash Advance facility
Travel
7.5/10
Groceries
6.5/10
Leisure
6.5/10
Shopping
6.5/10
Insurance
5/10

Travel

 • Air tickets from People’s Travels to pay in 3 installments with interest levy
 • Special discounts form Merchants island wide

Groceries

 • Special discounts form Merchants island wide

Leisure

 • Special discounts form Merchants island wide

Shopping

 • Flexible payment facility.
 • Special discounts form Merchants island wide

Insurance

 • Special discounts form Merchants island wide

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Cash Advances
  • Cash advances from any ATM with minimal interest rate of 2.5% of the advanced amount
 • Education ප්‍රතිලාබ
  • Payments to educational institutions and Universities abroad through internet

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

1,750/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

750/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

875/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

375/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 100,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

250/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

500

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

2.5% of the Advance amount

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!