බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 2 මහජන බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
Peoples Bank Classic Card

ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්හිදී එය සමීප මිතුරකු වනු ඇත.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  750/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  400/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Peoples Bank Gold Card

ඔබේ කාඩ්පතෙන් විශිෂ්ට ඉතිරියක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,750/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!