• අවම මාසික ආදායම

  60,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • No Joining fee
 • Get low interest rate in the market (19.75% p.a.)
 • Other bank credit card balances transfer facility starting from 15.75% p.a
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Restaurants & Dining
Groceries
7/10
Dining
6/10
Shopping
6/10
Travel
6/10
Leisure
6/10

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Retail
 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Shopping

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Travel

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Leisure

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Interest Rate
  • Get low interest rate in the market (19.75% p.a.)
 • Balance Transfer
  • Other bank credit card balances transfer facility starting from 15.75% per annum on installment basis
 • Easy Payment Scheme
  • Flexible Installment shopping plan
 • Cash Advances
  • ATM cash advances through worldwide Cirrus ATM network

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

60,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

3,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

150,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

750/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

600

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3% of the Advance amount

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!