බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 3 පෑන් ඒෂියා බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
Pan Asia World Master Card

ලෝකය පුරා සුවිශේෂී සහ ප්‍රබු වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනමයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  100,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  6,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Pan Asia Black Card

ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොළී ගාස්තු මත අසමසම ඉතිරියක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  60,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Pan Asia Gold Card

ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොළී ගාස්තු මත අසමසම ඉතිරියක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  25,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!