බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 5 NDB බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
NDB Silve Credit Card

NDB Good Life™ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා ස්මාර්ට් කාඩ්.

 • අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

NDB Gold Credit Card

NDB Good Life™ ක්‍රෙඩිට් කඩ් පත මඟින් මිලයට ගෙන පසුව ගෙවීමේ නම්‍යශීලී තාවය.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

NDB Platinum Credit Card

NDB Good Life™ ක්‍රෙඩිට් කඩ් පත මඟින් මිලයට ගෙන පසුව ගෙවීමේ නම්‍යශීලී තාවය ප්‍රදානය කරයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  150,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

NDB Signature Credit Card

තමන්ටම අනන්‍ය වූ NDB Good Life™ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත්.

 • අවම මාසික ආදායම

  250,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

NDB Infinite Credit Card

NDB Good Life™ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඔබේ සිහින සැබෑ කරවයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  400,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  6,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!