• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Earn 10% Cashback on your mobile, supermarket and fuel spend plus 0.1% cashback on all your card spend monthly.
 • Rs.10,000 bonus cashback on all your purchases for the first three months.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
Leisure
9/10
Shopping
8.5/10
Travel
8.5/10
Dining
8/10
Health
7.5/10

Leisure

 • King Fisher Lodge (Guest House) - Sigiriya 35% off on half board & full board on the accommodation rates only
 • Savings as high as 50% on green fees in golf clubs worldwide
 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Azmaara 25% off for Balinese | Aroma therapy | Swedish full body treatments
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Shopping

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Travel

 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Dining

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Health

 • High Octane Fitness 20% off on Annual Joining Fee.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Cash Back
  • Earn 10% Cashback on your mobile, supermarket and fuel spend plus 0.1% cashback on all your card spend monthly.
 • Home & Away Discount Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Balance Transfer
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
  • 0% Interest for 3 months
  • 0% Interest for 6 months

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

4,250/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

500/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

200,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!