• අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Earn 1 point on every LKR100 spent on your mobile, supermarket and fuel spend.
 • Enjoy 0% interest on instalment.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
Leisure
9/10
Shopping
8.5/10
Travel
8/10
Dining
8/10
Health
7/10

Leisure

 • King Fisher Lodge (Guest House) - Sigiriya 35% off on half board & full board on the accommodation rates only
 • Savings as high as 50% on green fees in golf clubs worldwide
 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Azmaara 25% off for Balinese | Aroma therapy | Swedish full body treatments
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Shopping

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Travel

 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Dining

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Health

 • High Octane Fitness 20% off on Annual Joining Fee.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Reward Points
  • Earn 1 point on every LKR100 spent.
 • Home & Away Discount Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Balance Transfer
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
  • 0% Interest for 3 months
  • 0% Interest for 6 months

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

20,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

750/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

750/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

300/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

50,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

2%

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!