• අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  නිදහස්

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Enjoy a world of privileges with your HSBC Advance Platinum credit card.
 • Earn 1 point for every LKR 100 you spend and 2X rewards when you use your Credit Card overseas
 • If you travel the world, you need a credit card with the flexibility to match.
Leisure
9.5/10
Travel
9/10
Shopping
8.5/10
Dining
8/10
Health
8/10

Leisure

 • Enjoy upto 40% in several hotels off for HSBC Gold cardholders
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Travel

 • NKAR Travels 15% off on holiday packages
 • Free travel insurance when you purchase your return air ticket using the credit card.
 • China Airlines 5% off ticket price. Agoda.com Up to 7% off by making reservation via agoda website
 • You can also choose to convert your Rewards points into air miles and enjoy the freedom to fly around the world for free with any of our Rewards Mileage Partners’ Frequent Flyer programmes!
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Shopping

 • Up to 20% off in Abans and 0% instalment plans for 12, 20 & 24 months available.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Dining

 • Enjoy Children dine free in Hilton Colombo Residences
 • Buy 1 Subway 6-inch Sub and get the second at Rs.1 every Wednesday (second sandwich to be at equal or lesser value) for HSBC Platinum and Platinum Cashback credit cards.
 • Jack Tree 20% off on food
 • McDonald's Buy one Crispy Chicken Meal & get the second Crispy Chicken Meal for Rs.1 with HSBC Platinum and Platinum Cashback credit cards.
 • The Paddington 25% off on the total bill
 • JAVA lounge Buy any hot coffee beverage and get the second hot coffee beverage for Rs.1 Every Monday for HSBC Platinum/Platinum Cashback credit cards.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Health

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Reward Points
  • Exclusive Rewards. Get 1 points for every Rs 100 you spend.
  • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Home & Away Privilege Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC premier credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Cash advance locally and overseas
  • Your cash advance limit is 50% of your permanent credit limit. Temporary limit increases or cash deposits to your account will not increase your cash advance limit.
 • Cash Installment Plan
  • Hassle free Cash Installment Plan facility up to 90% of the credit limit
 • Cash Advance
  • Cash advance facility locally and overseas up to 50% of your credit limit
 • Balance Transfer
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
 • Groceries ප්‍රතිලාබ
  • Up to 30% off on selected items and 0% instalment plans for 3, 6, 12 & 24 months in Arpico Furniture.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

500,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 500,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

2.33%

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!