බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 5 HSBC බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
HSBC Premier Master Card

HSBC ප්රිමියර් ගිණුම් හිමියන් සඳහා පමණි.

 • අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  Free

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HSBC Advance Visa Platinum Card

HSBC ඇඩ්වාන්ස් ගිණුම් හිමියන් සඳහා පමණි.

 • අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  Free

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HSBC Visa Signature Card

සමුර්දිමත් බවින් සහ වරප්‍රසාද රාශියකින් සමන්විත වෙයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  200,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  7,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  2,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HSBC Platinum Cash back Card

HSBC ප්ලැටිනම් මුදල් ආපසු ගැනීමේ කාඩ් පත සමඟ ඔබේ එදිනෙදා වියදම් කිරීමට Extra-fy යොදා ගන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,250/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HSBC Visa Gold Card

ජීවිතයේ අවශ්‍යතා සහ සංග්‍රහයන් සඳහා විශාල මුදලක් ගෙවීමට හැකි වන අතර ඊට උසස් ප්‍රතිලාබ ලබා ගත හැකිය.

 • අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!