• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Enjoy special discounts at selected merchant locations
 • Fully insured during Travelling abroad
 • 0% Easy Payment Plans
Travel
7.5/10
Leisure
7.5/10
Shopping
7/10
Groceries
6/10
Dining
6/10

Travel

 • Fully insured during Travelling abroad who purchase tickets for foreign travel using their HNB credit card
 • Personal Accidence upto 120,000 USD
 • Personal Accidence upto 120,000 USD
 • Emergency Medical Expenses upto 60,000 USD
 • Dental Treatment upto 250 USD
 • Lost of Passport upto 200 USD
 • Loss of Baggage upto 1,750 USD
 • Repatriation of Mortal remains upto 7,000 USD
 • Financial Emergency upto 200 USD

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Shopping

 • 0% Easy Payment Plans
 • Discounts from exclusive restaurants best hotels

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Contribution towards AAT
  • An incentive of 0.1% per transaction through the HNB AAT Affinity card is given to AATSL

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

500,000.00

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

500/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

750

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

Local - 3% + Rs.100/=; International 3% + Rs.200/=

Rates last updated September 20th, 2019

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!