බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 14 හැටන් නැෂනල් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
HNB Visa Classic Card

HNB ක්‍රෙඩිට් කාඩ් බුද්ධිමත් ස්වාධීන පුද්ගලයන් සඳහා කණගාටුවෙන් තොර පුර්ණ තෘප්තිමත් ජීවිතයක් වෙනුවෙන්.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Master Card Regular

HNB ක්රෙඩිට් කාඩ් බුද්ධිමත් ස්වාධීන පුද්ගලයන් සඳහා කණගාටුවෙන් තොර පුර්ණ තෘප්තිමත් ජීවිතයක් වෙනුවෙන්.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Visa Gold Card

ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සුවිශේෂී ලෙස කාඩ්පතක් ලබා ගන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Master Card Gold

ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සුවිශේෂී ලෙස කාඩ්පතක් ලබා ගන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Visa Platinum Card

මෙම කාඩ්පත නව ලොවකට දොර විවෘත කෙරෙයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  125,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Visa Signature Card

ඔබ ලබා ඇති සෑම දෙයකටම උසස් පිළිගැනීමක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  375,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Visa Infinite Card

ඔබටම පමණක් සුවිශේෂී වූ අද්විතීය ලොවකට ප්‍රවේශයක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  5,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB AAT Affinity Card

AAT සාමාජිකයෙකු වීමේ තවත් වරප්‍රසාදයක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Royal College RCU Affinity-Platinum Card

මෙම කාඩ් පත රාජකීය විද්යාලයේ සාමාජිකයකු සඳහා පමණක් දොර විවෘත කෙරන කාර්ඩ් පතකි.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB Royal College RCU Affinity-Signature Card

රාජකීය විද්‍යාලයේ සාමාජිකයකු ලෙස ඔබ මුදුන්පත් කර ඇති උසස් තත්වයට පිළිගැනීමක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  125,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB CA Affinity-Platinum Card

CA සාමාජිකයන් සඳහා මෙම කාඩ්පත නව ලොවකට දොර විවෘත කෙරෙයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB CA Affinity-Signature Card

CA සාමාජිකයකු ලෙස ඔබ මුදුන්පත් කර ඇති උසස් තත්වයට පිළිගැනීමක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  125,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB FAU Affinity-Platinum Card

FAU සාමාජිකයන් සඳහා මෙම කාඩ්පත නව ලොවකට දොර විවෘත කෙරෙයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

HNB FAU Affinity-Signature Card

FAU සාමාජිකයකු ලෙස ඔබ මුදුන්පත් කර ඇති උසස් තත්වයට පිළිගැනීමක්.

 • අවම මාසික ආදායම

  125,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!