• අවම මාසික ආදායම

  175,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide.
Dining
7.5/10
Insurance
6.5/10
Leisure
5.5/10
Groceries
5.5/10
Shopping
5/10

Leisure

 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Discount
  • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.
  • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
 • Flexi plans
  • Convert any purchase of Rs 10,000 into an instalment plan from tenure ranging from 3 to 24 months for a nominal processing fee.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

175,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

4,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 750,000/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!