• අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year
Dining
7.5/10
Shopping
7/10
Insurance
6.5/10
Leisure
5.5/10
Groceries
5.5/10

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Discount
  • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Best Deals in Town with double the benefits
  • While you earn 1% cash back on every purchase, we got you covered with the best offers in town with discounts up to 50% at selected merchants all year round to give you true value for money.
 • 0% Instalment plans
  • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
 • Loan on Card
  • Now you can get cash up to 75% of your credit Limit and simply pay it installment plans up to 24 months at the lowest rates in the market.
 • Flexi plans
  • Convert any purchase of Rs 10,000 into an installment plan from tenure ranging from 3 to 24 months for a nominal processing fee.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

50,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,000/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 200,000/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

500/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

0

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!