• අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  නිදහස්

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  නිදහස්

 • පොලී අනුපාතය

  2% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Transfer your other bank card balance to DFCC credit Card and enjoy Greater savings
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide.
Dining
7.5/10
Insurance
6.5/10
Leisure
5.5/10
Groceries
5.5/10
Shopping
5/10

Leisure

 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with any of the participating airport lounges worldwide.

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Brand
  • Gives you recognition as a DFCC premier customer and a host of exclusive offers at a wide range of merchant outlets
 • Travel ප්‍රතිලාබ
  • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

500,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

නිදහස්

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

නිදහස්

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 5,000,000/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!