• අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  400/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
Dining
7.5/10
Groceries
7/10
Insurance
6.5/10
Shopping
6/10
Leisure
5.5/10

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Discount
  • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Loan on Card
  • Now you can get cash up to 75% of your credit Limit and simply pay it instalment plans up to 24 months at the lowest rates in the market.
 • Supplementary
  • Supplementary Cards for your immediate family members (maximum of up to 6 supplementary cards)

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

20,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

1,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

400/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

750/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

100,000/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

500/=

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

500/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

900

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated April 6th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!