බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 4 DFCC බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
DFCC Gold Card

ඔබගේ ඉතුරුම් වර්ධනය කිරීමට උපකාර වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ලබා ගන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  20,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  400/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

DFCC Platinum Card

ඔබගේ අපේක්ෂාවන්හි අවසාන සීමාවන් දක්වා ඔබට භුක්ති විඳීමට ඉඩ සලසන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  50,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

DFCC Signature Card

ඔබටම අනන්‍ය වූ ඔබගේ අත්සන වගේ , එකම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සමඟ ලෝකයේ හොඳම තේරීම් භුක්ති විඳින්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  175,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  4,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2%

DFCC Premier Infinity Card

DFCC ප්රිමියර් බෑන්කින් ගනුදෙනුකරු සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක්.තේරීම්වල අනන්තය භුක්ති විඳින්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  500,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  Free

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  Free

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2%

Rates last updated March 27th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!