• අවම මාසික ආදායම

  100,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Receive a minimum credit limit of Rs 250,000/=
 • Many dining choices with Commercial Bank Cards
 • Eligible to apply for a Commercial Bank Platinum Club
 • 0% Easy Payment Plans
Leisure
8.5/10
Dining
8.5/10
Shopping
7.5/10
Travel
7.5/10
Health
6.5/10

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Dining

 • Many dining choices with Commercial Bank Cards
 • Discounts from exclusive restaurants best hotels

Shopping

 • Discounts from exclusive several fashion outlet in the city
 • Discounts from exclusive from several Books & Magazines and Online Shopping
 • 0% Easy Payment Plans

Travel

 • Overseas Travel Insurance policy up to USD 100,000 - When you purchase an air ticket with your Platinum card enjoy free overseas travel cover for up to 90 days
 • Dental treatment USD 250

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

100,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

3,500/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

1,000/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

නිදහස්

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

750,000.00/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

නිදහස්

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

2% of the Excess Limit or Min 250/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

750

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3.5% or Min Rs. 200/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!